+ Politika IMS

Politika společnosti EUROVIA Silba, a.s. pro oblast kvality ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví

Vydání: 3
Změna: 0
Datum: 7.1.2016
Platnost od: 7.1.2016
Kód směrnice: Politika_IMS

V souladu s naším dlouhodobým úsilím o udržení významného postavení společnosti EUROVIA Silba, a.s. se vedení firmy rozhodlo vybudovat a provozovat integrovaný systém řízení pro oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví. K naplnění tohoto cíle se vedení firmy zavazuje v jednotlivých oblastech:

Oblast kvality:

 • nabízet zákazníkům dodávky staveb definované ve smlouvě, které budou uspokojovat jejich požadované nebo předpokládané potřeby a které budou splňovat všechny obecné podmínky včetně legislativních
 • zvyšovat důvěru zákazníků ke stavebním pracím a činnostem EUROVIA Silba, a. s. soustavným zlepšováním systému kvality.
 • zabezpečovat dodávky stavebních a ostatních prací v požadovaném čase, kvalitě, a množství
 • modernizovat postupně strojní vybavení společnosti k dosažení co nejvyšší kvality a efektivity stavebních prací
 • dosahovat stabilní vysokou úroveň jakosti prací společnosti EUROVIA Silba, a. s. s příznivým poměrem ceny a kvality
 • trvale zvyšovat náročnost vůči našim dodavatelům a obchodním partnerům
 • trvale zlepšovat systém výchovy našich pracovníků, jako spolutvůrců jakosti výrobků a poskytovaných doprovodných služeb k výrobkům s důrazem na dodržování technologické kázně, rozšiřování a zvyšování kvalifikace, spolupráci a týmovou práci
 • zapojovat zaměstnance do Plánu celoživotního vzdělávání v rámci skupiny EUROVIA

Oblast ochrany životního prostředí:

 • dosáhnout trvalého plnění všech legislativních požadavků a ostatních požadavků, kterým společnost podléhá v oblasti životního prostředí
 • systematicky vyhodnocovat dopady spojené s činnostmi společnosti na životní prostředí, řídit je a minimalizovat uplatněním preventivních postupů
 • postupně zlepšovat podmínky skladování asfaltových emulzí v areálu provozovny Letkov s ohledem na ochranu životního prostředí
 • provádět pravidelné kontroly úložišť látek nebezpečných životnímu prostředí a zlepšovat ochranu životního prostředí preventivními opatřeními pro případ havárií, nebo úniků těchto látek
 • provozovat zařízení a provádět stavební činnosti činnosti s ohledem na účinné využívání energií a materiálů
 • snižovat množství emisí a měrnou spotřebu PHM postupnou modernizací strojového parku, při nákupech a leasingu preferovat plnění emisní normy Euro 6
 • trvale zlepšovat systém řízení ochrany životního prostředí podle normy ISO 14001
 • prosazovat otevřený dialog se zaměstnanci a pravidelně informovat zainteresované strany o našich činnostech, záměrech a výsledcích v ochraně životního prostředí
 • motivovat, vzdělávat a cvičit všechny zaměstnance, aby prováděli své činnosti způsobem odpovědným k prostředí

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:

 • veškeré naše podnikatelské aktivity provádět způsobem, který chrání bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, obchodních partnerů a našeho okolí
 • trvale dodržovat všechny legislativní požadavky a ostatní předpisy, kterým a. s. podléhá v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a pracovního prostředí
 • neustále zlepšovat pracovní podmínky a prostředí zaměstnanců
 • informovat zaměstnance a veřejnost o vlivech naší činnosti na bezpečnost práce a zdraví
 • spolupracovat při vytváření systému prevence a likvidace havárií
 • vylučovat nebo snižovat zbytečná a nepřijatelná rizika, volit optimální bezpečnostní opatření a pružně reagovat a adaptovat se na probíhající změny vně i uvnitř podniku
 • posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců za bezpečnost a ochranu vlastního zdraví na všech úrovních v a. s. a jejich spolupráci při zvyšování úrovně bezpečnosti práce
 • provádět důslednou kontrolu používání OOPP
 • v rámci pokynu MET 042 – Řízení skoronehod provádět jejich evidenci a vyhodnocení

Josef Matoušek
předseda představenstva a. s.
Plzeň 7. 1. 2016

Dokument ke stažení v PDF

 
© 2007 EUROVIA Silba, a. s. | webdesign: MULTIMEDIA ACTIVITY

Nahoru